top of page

תחומי התמחות

עריכה ואינטגרציה של מסמכי מכרז 

 

מונעת סתירות בין מסמכי המכרז לבין עצמם. מבטלת כפילויות וחוסרים בין המסמכים הטכניים לבין המסמכים המסחריים והמשפטיים. הליך זה חיוני למנהל הפרויקט, כמו גם למנהלי החוזה למרות שחשיבותו במשק הישראלי טרם הובנה במלואה.

בקרת לוח זמנים 

 

הינה תהליך מתמשך, החל משלב טרום המכרז, על מנת להעריך באופן אופטימלי את לוח הזמנים הנדרש לביצוע הפרויקט ועד סיום הביצוע. ניתוח תוספות ושינויים ושילובם הנכון בלוח זמנים. הליווי הצמוד מאפשר לזהות סיכונים ללו"ז וליזום פתרונות המאפשרים צמצום עיכובים למינימום הכרחי. תזמון נכון של הפעילויות מאפשר פריסה תקציבית נכונה.

בודק הנדסי 

 

מאפשר למזמין להיערך בצורה מיטבית במקרה של תביעות.

הבודק ההנדסי מתכלל את כלל הפעילויות לטובת סיוע בבוררויות, מבצע ניתוח לוח זמנים בדיעבד, בקרת כמויות ובקרת חשבונות.

בדיקת חשבונות חלקיים/סופיים 

 

נותנת כלי בידי מזמין העבודה לבדוק ולבקר את ההוצאות לעומת האומדן ולהעריך את החריגות הכספיות, אם ישנן. גורמת לכך שמבצע העבודה יקבל אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין הביצוע ללא חריגות הנובעות מהגשת חשבונות לא תקינה.

ניהול סיכונים 

 

תכנית ניהול סיכונים בפרויקטים נדרשת היום על ידי המזמינים, המממנים, חברות בקרה וחברות ביטוח על מנת לוודא רמת סיכון סבירה בפרויקט. החברה מתמחה בהתאמת המתודולוגיות המקובלות לפרויקטים הנדסיים. לחברה יתרון בכך שמנהל הסיכונים מכיר מקרוב את המטריה המקצועית של הפרויקט ומשלב את הטיפול בלוח הזמנים הנדרש.

בקרת כמויות 

 

מאפשר למזמין העבודה לקבל אומדן לעלות הפרויקט כבסיס לתקצובו. האומדן הכרחי גם להערכת הצעות מבצעי העבודה. קיימת חשיבות רבה בביצוע ההשוואה בין האומדן לבין הביצוע בפועל, לצורך הפקת לקחים בסיום הפרויקט. הפקת לקחים זו תאפשר למידה מתמשכת אצל המזמין, באשר לאופן תקצוב הפרויקטים העתידיים.

bottom of page