top of page

בודק הנדסי (חוות דעת בהליכים משפטיים)

פרויקטים לדוגמא  - כמאות

כביש 73

בדיקת דרישת הקבלן לתוספת תשלום בגין עבודות שבוצעו בכביש 73.

כביש 90

בדיקת דרישת הקבלן לתוספת תשלום בגין עבודות שבוצעו בכביש 90.

פרויקטים לדוגמא  - לו"ז

גשר גבירול

גשר גבירול הוקם בין כביש 42 וכביש 411.

​בפרויקט זה נבדקו כמויות ולוחות זמנים.

קיימת תביעה של 200 מליון ש"ח.

כביש 65 - 85 

פרויקט זה מחולק לשלושה מקטעים:

גולני - מסד

מסד - קדרים

קדרים - עמיעד

סכום התביעה בפרויקט זה עומד על מאות מיליוני ש"ח.

כביש 38

מקטע שער הגיא - אשתאול.

בדיקת תביעת הקבלן בסך 210 מילון ש"ח.

מתחם לוגיסטי בשוהם

שלושה מבנים לוגיסטיים ומבנה משרדים.

חוות דעת לוחות הזמנים ניתנה עבור בדיקת תביעת הקבלן והוכחת תביעת הנגד של המזמין.

 

סכום התביעה בפרויקט זה עומד על מיליוני ש"ח.

מוסך הרכבת בבאר שבע

בדיקת תביעת הקבלן בסך 160 מילון ש"ח בגין בניית מוסך ומסילות דיור בבאר שבע.

bottom of page