top of page

כביש 65- מפרידן חנה

תיאור הפרויקט

הקמת מפרידן במקום צומת חנה וביטול הצומת.

 

פעילות בנושא לוחות הזמנים – בקרת לו"ז שילדי של מנה"פ לקראת היציאה למכרז, בדיקת לו"ז בסיסי של הקבלן, בקרה חודשית על התקדמות הביצוע ולוחות הזמנים, ניתוח בקשות הקבלן להארכת משך.

bottom of page