top of page

כביש 60 - מחלף אדם

ביצוע שיפורים בטיחותיים ותנועתיים בצומת כיכר אדם דרך 60/437.

בקרת לו"ז שילדי של מנה"פ לקראת היציאה למכרז, בדיקת לו"ז בסיסי של הקבלן, בקרה חודשית על התקדמות הביצוע ולוחות הזמנים, ניתוח בקשות הקבלן להארכת משך. 

תיאור הפרויקט

הפרדה מפלסית בין התנועה הראשית, שמחברת בין בית אל וירושלים, לבין התנועה המשנית אל רמאללה ואל גבע בנימין.

bottom of page