top of page

כביש 77- 4 מפרידנים

תעלת DC-01
מילוי לצד צפוני של מפרידן הושעיה
יציקת מעביר BC-3
DC-02
מעביר BC-01
קצה תעלה DC-01

בכביש 77 בין צומת גולני וצומת המוביל, הוחלט על הקמת ארבעה מפרידנים וביטול כל הפניות שמאלה בצמתים שנותרו.

פעילות בנושא לוחות הזמנים – בקרת לו"ז שילדי של מנה"פ לקראת היציאה למכרז, בדיקת לו"ז בסיסי של הקבלן, בקרה חודשית על התקדמות הביצוע ולוחות הזמנים, ניתוח בקשות הקבלן להארכת משך.

 

ארבעת המפרידנים הינם:

בית רימון 

אורך קטע העבודה, הינו 1.1 ק"מ.

בקטע זה תבוצע הפרדה מפלסית, במקום הצומת הקיים כיום.

הושעיה 

אורך קטע העבודה, הינו 1.1 ק"מ.

בקטע זה תבוצע הפרדה מפלסית, במקום הצומת הקיים כיום.

טורעאן 

אורך קטע העבודה, הינו 1.5 ק"מ.

בקטע זה תבוצע הפרדה מפלסית, במקום הצומת הקיים כיום ומעבר הולכי רגל תת"ק.

ציפורית 

אורך קטע העבודה הינו 1.1 ק"מ.

בקטע זה תבוצע הפרדה מפלסית, לאזור התעשיה החדש וביטול צומת ציפורית ומעבר הולכי רגל.

האומדן הכספי עבור ארבעת המפרידנים, הינו כ- 150 מליון ש"ח.

bottom of page