top of page

כביש 85-65 - גולני-עמיעד, פרוייקט DB

שדרוג כבישים 65 ו-85, בין צומת גולני לצומת עמיעד, חולק ל- 3 מקטעים:

כביש 65 - בין מחלף גולני לצומת מסד

הרחבת הכביש לאורך 10 ק"מ לדו-מסלולי והקמת מחלפונים.

אומדן תקציבי 282 מליון ש"ח

כביש 65 - בין צומת מסד לצומת קדרים

הרחבת הכביש לדו-מסלולי ובנית מחלפונים בצומת צלמון

ובצומת קדרים.

אומדן תקציבי 266 מליון ש"ח

כביש 85 - בין צומת קדרים/נחל עמוד לצומת עמיעד

הרחבת הכביש לדו-מסלולי דו-נתיבי, הקמת מחלף ומפרידן

ושיקום נחל עמוד.

אומדן תקציבי 363 מליון ש"ח

בקרת לו"ז שילדי של מנה"פ לקראת היציאה למכרז, בדיקת לו"ז בסיסי של הקבלן, בקרה חודשית על התקדמות הביצוע ולוחות הזמנים, ניתוח בקשות הקבלן להארכת משך. 

סה"כ אומדן תקציבי לשלושת המקטעים - כ- 1 מליארד ש"ח​

bottom of page