top of page

כביש 4 - מחלף אשדוד צפון / מחלף יבנה,

פרוייקט DB

מחלף אשדוד צפון יחבר את איזור הנמל ישירות עם כביש 4 ויפחית את עומסי התנועה בכניסה הצפונית לאשדוד.

 

המחלף יאפשר כניסה לשכונות החדשות ב"יבנה מערב". פרויקט זה הינו חלק מפרויקט "נתיב לדירה".

בקרת לו"ז שילדי של מנה"פ לקראת היציאה למכרז, בדיקת לו"ז בסיסי של הקבלן, בקרה חודשית על התקדמות הביצוע ולוחות הזמנים.

bottom of page