top of page

כביש 38 צפון - שער הגיא - נחם - הרחבת הכביש לדו נתיבי - דו מסלולי, פרויקט DB

הרחבת הדרך לדו-מסלולית דו-נתיבית.​

בקרת לו"ז שילדי של מנה"פ לקראת היציאה למכרז, בדיקת לו"ז בסיסי של הקבלן, בקרה חודשית על התקדמות הביצוע ולוחות הזמנים, ניתוח בקשות הקבלן להארכת משך. 


תיאור הפרויקט

שדרוג והרחבת 6.5 ק"מ לדרך דו-מסלולית, דו-נתיבית הכוללת:

מפרידנים, תאורה ומעקות בטיחות.
כמו כן, בוצעו שיפורים גיאומטריים מהותיים בעקומות האופקיות והאנכיות.

 

לאורך הדרך הותקנו:

2 מעברים תת קרקעיים - חאן שער הגיא ובורמה

3 גשרי רכב - מסילת ציון ואשתאול

ומעבר אקולוגי קשתי

תקציב הפרויקט: 505 מיליון ₪

 

ההמשך הישיר של פרויקט זה הינו פרויקט "הפרדות מפלסיות", אשר מטרתו העיקרית הינה ביצוע 2 הפרדות מפלסיות עם הרכבת. בסה"כ בוצעו במסגרת פרויקט זה 5 גשרים.

bottom of page