top of page

כביש 35 - מפרידנים קרית גת, פרוייקט DB

DJI_0032.jpg

מפרידנים לאורך כביש 35, לצורך גישה לשכונות החדשות של קרית גת.

בקרת לו"ז שילדי של מנה"פ לקראת היציאה למכרז, בדיקת לו"ז בסיסי של הקבלן, בקרה חודשית על התקדמות הביצוע ולוחות הזמנים, ניתוח בקשות הקבלן להארכת משך. 

 

תיאור הפרויקט

במסגרת המאמץ הממשלתי להקמת 7,000 יחידות דיור, הונחתה חברת נתיבי ישראל לקדם תכנון לשדרוג דרך 35, כולל הקמת 2 מפרידנים, 3 מעברי הולכי רגל ואופניים, הרחבת הדרך ופתרונות אקולוגיים וחברתיים.

גבולות הפרויקט הם בין ק"מ 16במערב מצומת פלוגות, לבין ק"מ 20 במזרח - ממזרח לצומת הכניסה לאזור התעשייה של קרית גת.

אמדן תקציבי: 340 מיליון ₪​

bottom of page