top of page

כביש 31 - הרחבת כביש ובניית מפרידנים, פרויקט DB

שיפור תוואי הכביש, בין צומת שוקת לצומת ערד, תוך הרחבתו לדרך ראשית ומפרידנים לאורך הדרך.  

בקרת לו"ז שילדי של מנה"פ לקראת היציאה למכרז, בדיקת לו"ז בסיסי של הקבלן, בקרה חודשית על התקדמות הביצוע ולוחות הזמנים, ניתוח בקשות הקבלן להארכת משך. 

תיאור הפרויקט

כביש 31, מצומת שוקת עד צומת ערד, מהווה ציר חיבור עיקרי מדרום ים המלח, דרך העיר ערד, למרכז הארץ. במקור הפרויקט כלל גם את קטע להבים - צומת שוקת, אך קטע זה הועבר לביצוע של חב' כביש חוצה ישראל.

לאורך הכביש קיימים ריכוזי אוכלוסייה רבים של בדואים, כאשר חלקם בישובים מוסדרים וחלקם גרים בפזורה. הדרך הקיימת מאופיינת בכניסות ויציאות בלתי חוקיות היוצרות מפגע בטיחותי חמור, שתוצאתו תאונות רבות וחלקן אף קשות.
תוואי הדרך המוצע הינו בהתאמה מירבית לדרך הקיימת בפועל, תוך שיפור התוואי בכפוף להנחיות התכנון המקובלות.

 

כביש 31 הוסדר לדרך ראשית דו-מסלולית דו-נתיבית באורך של כ-33 ק"מ, כולל 6 מפרידנים. הפרויקט מאפשר הגדלת קיבולת הכביש ומשפר את בטיחות הנסיעה בדרך ובצמתים. 

 

במסגרת הפרויקט התבצע שיקום נופי בצידי הדרך והוסדרה הנגישות להתיישבות הבדואית.

תקציב הפרויקט: 900 מיליון ₪

כביש 31
כביש 31
כביש 31
כביש 31
כביש 31
כביש 31
כביש 31
כביש 31
bottom of page