top of page

כביש 2 - נתניה - חבצלת - הוספת נתיב שלישי, פרויקט DB

הוספת נתיב שלישי, הכנה לצומת חדש שיקשר לצפון נתניה והקמת מיגון אקוסטי.

 

הפרויקט הוא חלק מתכנית כוללת של הרחבת כביש מספר 2 לתלת-נתיבי לכל אורכו והוא מבוצע בשיטת התכנון-ביצוע (Design Build).

בקרת לו"ז שילדי של מנה"פ לקראת היציאה למכרז, בדיקת לו"ז בסיסי של הקבלן, בקרה חודשית על התקדמות הביצוע ולוחות הזמנים, ניתוח בקשות הקבלן להארכת משך, הגשת חוות דעת במסגרת הליך בוררות.

תיאור הפרויקט

הוספת נתיב שלישי, לכל כיוון, לאורך 4.2 ק"מ בין נתניה למחלף חבצלת והפיכת הכביש לדרך מהירה. בנוסף לשדרוג הכביש, נעשתה הכנה להקמת צומת חדש, איינשטיין, שיקשר לכיוון צפון נתניה.
 

במסגרת העבודות בוטלו הפרשי הגובה בין המסלולים באזור חבצלת והעקומה האנכית שודרגה באמצעות הנמכת הכביש באזור חבצלת בכ-2.5 מ'.

הוספת הנתיב משפרת את איכות הנסיעה ואת בטיחות הדרך.

 

לצד הוספת הנתיב, הוקם מיגון אקוסטי ושיפור קטע הכביש והתאמתו למהירות תכן של 100 קמ"ש. במחלף חבצלת עצמו בוצעו שיפורים, שכללו הקמת סוללת גישה (רמפה) חדשה דרום-מערבית ומעגלי תנועה. 

תקציב הפרויקט: 159 מיליון ₪

bottom of page