top of page

כביש 1 - שורש - חמד, פרויקט DB

כביש 1 - שורש - חמד
כביש 1 - שורש - חמד
כביש 1 - שורש - חמד
כביש 1 - שורש - חמד
כביש 1 - שורש - חמד
כביש 1 - שורש - חמד

פיתוח כביש הכניסה לבירה באמצעות הוספת נתיב שלישי, בניית מנהרה מתחת לרכס הראל וגשר מעל עמק מוצא.

בקרת לו"ז שילדי של מנה"פ לקראת היציאה למכרז, בדיקת לו"ז בסיסי של הקבלן, בקרה חודשית על התקדמות הביצוע ולוחות הזמנים, ניתוח בקשות הקבלן להארכת משך.

תיאור הפרויקט

שדרוג נרחב לקטע מכביש 1 באורך 16.5 קילומטר, שיאפשר את העלאת מהירות הנסיעה, הגדלת הקיבולת האפקטיבית של הכביש, קיצור משך הנסיעה ושיפור נוחות הנסיעה.

 

הכביש מתוכנן להכיל את תחזיות התנועה הגבוהות לשנת 2030.

במסגרת התכנית נוסף נתיב שלישי לכל כיוון, הורחבו השוליים, מותנו השיפועים והעקומות על ידי כריית מנהרות חדשות מתחת למחלף הראל ונבנה גשר חדש במקום סיבוב מוצא המסוכן.

 

רוחב הכביש לפני ביצוע הפרויקט עמד, בחלקים ניכרים ממנו, על כ-27 מ'. בסיום הפרויקט יהיה רוחב הכביש מעל 45 מ'.

בקטע הכביש בין מחלף שורש למחלף נווה אילן נסלל כביש חדש, 3 נתיבים לכל כיוון עם שוליים רחבים, לאורך 4 ק"מ.

מחלף חדש הוקם בנווה אילן.

תקציב הפרויקט: 2,350 מיליון ₪

bottom of page